Jak zabezpieczyć się przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania znalazła swoje miejsce w zapisach Ordynacji podatkowej i weszła w życie 15 lipca 2016 r. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory stosowali optymalizację podatkową mogą obawiać się, że ich działania zostaną uznane przez organy skarbowe za spełniające przesłanki do zastosowania wspomnianej klauzuli. Jak można zabezpieczyć się przed sankcjami z tego tytułu?

Optymalizacja podatkowa jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Wielu przedsiębiorców uważa, że wprowadzanie zapisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania jest uderzeniem w wolność gospodarczą. Organy reprezentujące budżet państwa stoją zaś na stanowisku, że agresywna optymalizacja podatkowa niektórych podmiotów przynosi ogromne straty finansowe państwu. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania ma zatem zlikwidować nadużycia w tym zakresie.

Czym jest unikanie opodatkowania

Definicję tego zjawiska zawiera art. 116, § 1 Ordynacji podatkowej. Ustawodawca określa je jako dokonywanie czynności przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Inaczej nazwano je czynnościami sztucznymi. Przy czym za korzyść podatkową uznaje się:

  • niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenia straty podatkowej,
  • powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Czynnością sztuczną i niemającą uzasadnienia gospodarczego, zgodnie z zapisami w art. 119c, § 2 Ordynacji podatkowej nazywa się:

1) nieuzasadnione dzielenie operacji lub

2) angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub

3) występowanie elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub

4) występowanie elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub

5) występowanie ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

Jak zabezpieczyć się przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania

Czynności opisane powyżej nie zawsze zostaną objęte klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania. Ustawodawca wskazał kilka sytuacji, gdy klauzula nie ma zastosowania:

1) jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100 000 zł;

2) do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą – w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej;

3) do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie, o którym mowa w art. 119zb – w zakresie objętym wnioskiem, do dnia doręczenia zmiany opinii zabezpieczającej;

4) do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności budżetowych;

5) jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć kłopotów z fiskusem mogą zatem wykorzystać ten katalog i dostosować swoje działania optymalizacyjne do wskazanych ograniczeń klauzuli.

Najodpowiedniejszą formą zabezpieczenia przed zastosowaniem klauzuli wydaje się być wystosowanie wniosku o opinię zabezpieczającą do Ministra Finansów. To on bowiem jest jedynym podmiotem upoważnionym do uznawania, czy dana czynność jest unikaniem opodatkowania, czy też nie. Odmowa wydania opinii zabezpieczającej jest równoznaczna z uznaniem czynności za „sztuczną”.

Inne zabezpieczenia, które przedsiębiorcy mogą zastosować to gromadzenie dokumentacji, z której wynikałaby zasadność gospodarcza podjętych czynności, w tym przepływów pieniężnych, czy operacji strukturalnych. 

Działania podejmowane w trosce o oszczędności w zakresie podatków należałoby również zaplanować tak, by nie spełniały one kryteriów przywołanych w art. 119c, § 2 Ordynacji podatkowej.

Autor

BiznesFinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@biznesfinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach.

 

W przypadku zainteresowania reklamą zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem agencji marketingowej:

 

reklamodawca@brand.ceo