Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy – 2016 r.

W ramach walki z grupami przestępczymi parającymi się nielegalnym obrotem alkoholem oraz mając na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego Minister Finansów wprowadził w życie nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

Kogo dotyczą zmiany przepisów?

Od 29 lipca 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. 2016, poz. 1028).

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów określonym branżom zostały przyporządkowane środki skażające, którymi skażany jest alkohol etylowy stosowany przy produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Kwestię tę usystematyzowano przy użyciu metodyki PKD.

Które przepisy uległy zmianie?

Zmianie uległy zapisy w §4 i §5  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Poz. 2285).

Nowe brzmienie przepisów

§4 przytoczonego rozporządzenia otrzymał brzmienie:

Środkiem skażającym, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, służącym do stosowania zwolnień od akcyzy, jest:

1) mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g lub ftalan dietylu 1000 ml, lub alkohol benzylowy 3000 ml, lub nipagina (aseptina) 3000 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.42.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), zwanej dalej „PKD”, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489);

2) mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100%, w przypadku produkcji:

a) mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących klasyfikowanej do podklasy PKD 20.41.Z,

b) olejków eterycznych klasyfikowanych do podklasy PKD 20.53.Z;

3) mieszanina alkoholu izopropylowego 2000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g lub alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, które zostały wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. poz. 1926);

4) alkohol izopropylowy 10 000ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji wyrobów medycznych, które zostały zgłoszone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016r. poz. 542);

5) eter dietylowy 3000ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji złożonych odczynników laboratoryjnych i diagnostycznych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.59.Z;

6) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000ml i octanu etylu 5000ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku:

a) produkcji farb i lakierów klasyfikowanej do podklasy PKD 20.30.Z,

b) produkcji papieru i tektury klasyfikowanej do podklasy PKD 17.12.Z,

c) produkcji papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury klasyfikowanej do podklasy PKD 17.21.Z,

d) produkcji opakowań z tworzyw sztucznych klasyfikowanej do podklasy PKD 22.22.Z,

e) drukowania klasyfikowanego do podklasy PKD 18.12.Z;

7) mieszanina benzyny silnikowej 3000ml, eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) 2000ml i alkoholu izopropylowego 1000ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji biopaliw klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14.Z lub PKD 20.59.Z, w zależności od składu procentowego wyrobów;

8) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000ml, ketonu etylowo-metylowego 1000ml i benzoesanu denatonium 1g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji:

a) rozcieńczalników i rozpuszczalników klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14.Z lub PKD 20.30.Z,

b) płynów do szyb i przeciwoblodzeniowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14.Z lub PKD 20.59.Z,

c) rozpałki do grilla klasyfikowanej do podklasy PKD 20.14. Z lub PKD 20.59.Z

– w zależności od składu procentowego wyrobów;

9) mieszanina alkoholu izopropylowego 3000ml, ketonu etylowo-metylowego 1000ml i benzoesanu denatonium 1g, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji pozostałych wyrobów innych niż alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej i alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy.

W § 5 zastrzeżono, że skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w § 4 musi odbywać się w obecności funkcjonariusza celnego.

Został uchylony załącznik nr 3 do rozporządzenia, przy czym środki skażające, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane na dotychczasowych zasadach przez:

1) podmiot zużywający – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy,

2) podmiot dokonujący skażania alkoholu etylowego – nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy

– od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli 29 lipca 2016 r.

 

Autor

BiznesFinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@biznesfinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach.

 

W przypadku zainteresowania reklamą zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem agencji marketingowej:

 

reklamodawca@brand.ceo