Oleje smarowe a procedura zawieszenia poboru akcyzy

Spółka planująca  dostarczanie wyprodukowanych w jej składzie podatkowym olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 m.in. w ramach eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej  uznała, że ma prawo objęcia ich na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał to stanowisko za prawidłowe. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z procedury?

Zamierzenia spółki

Spółka planuje dostarczać wyprodukowane w jej składzie podatkowym oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 m.in. w ramach eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej. Wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza obszar celny Unii Europejskiej może się odbywać przez urząd wyprowadzenia znajdujący się na terytorium kraju lub poza terytorium kraju.

Do przemieszczanych w ramach eksportu olejów smarowych Spółka będzie dołączała m.in. fakturę VAT, dokument handlowy, którego wzór zostanie opracowany przez Wnioskodawcę oraz list przewozowy (CMR). W dokumencie handlowym zostaną wskazane m.in. informacje odnoszące się do Wnioskodawcy (w tym nazwa, adres, nr VAT i nr składu podatkowego), odbiorcy (w tym nazwa i adres), miejsca odbioru, środka transportu oraz informacje odnoszące się do przemieszczanych olejów smarowych. Dokument handlowy będzie posiadał swój niepowtarzalny numer.

List przewozowy (CMR), który Spółka będzie załączała do wysyłanych w ramach eksportu olejów smarowych będzie zawierał m.in. następujące informacje:

 • numer listu przewozowego,
 • dane nadawcy transportu (w tym podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe, tj. Spółki),
 • dane odbiorcy wyrobów akcyzowych,
 • miejsce przeznaczenia,
 • miejsce i data załadowania,
 • cechy, nazwa i rodzaj towaru (w tym kod CN),
 • ilość towaru (w tym waga i/lub objętość),
 • dane przewoźnika, w tym numer rejestracyjny pojazdu i rodzaj pojazdu,
 • podpis i stempel nadawcy,
 • podpis i stempel przewoźnika,
 • podpis i stempel odbiorcy.

Pytania spółki do organów podatkowych

W związku z realizacją założonego planu spółka skierowała do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach następujące pytania:

1.Czy w przypadku dokonywania eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 Spółka ma prawo do objęcia tych olejów na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy...

2.Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy do przemieszczanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli zarówno urząd celny wywozu jak i urząd celny wyprowadzenia znajduje się na terytorium kraju...

3.Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy do przemieszczanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli urząd celny wyprowadzenia znajduje się poza terytorium kraju...

4.W jaki sposób należy udokumentować wygaśnięcie ciążącego na Spółce obowiązku podatkowego wobec wysyłanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli zarówno urząd celny wywozu jak i urząd celny wyprowadzenia znajduje się na terytorium kraju...

5.W jaki sposób należy udokumentować zakończenie procedury zawieszania poboru akcyzy stosowanej wobec wysyłanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 jeżeli urząd celny wyprowadzenia znajduje się poza terytorium kraju...

Stanowisko spółki wraz z uzasadnieniem

1.W przypadku dokonywania eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 Spółka ma prawo do objęcia tych olejów na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Uzasadnienie: Oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 w świetle art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym są wyrobami energetycznymi. Dla tych wyrobów, w art. 89 ust. 1 pkt 11 cytowanej ustawy określono stawkę podatku akcyzowego W wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99. Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Jednocześnie oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 należą do grupy wyrobów akcyzowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w którym zostały wskazane wyroby, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym.

Równocześnie zgodnie z art. 40 ust. 6 cytowanej ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ogólną regułą wskazaną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia akcyzy jeżeli jest ona związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych jest:

1.zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;

2.złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 4 tej ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym należy wnioskować zatem, że ustawodawca dopuszcza stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, a zatem m.in. olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, w przypadku przemieszczania ich na terytorium kraju w ramach eksportu.

A zatem, w przypadku dokonywania eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 Spółka ma prawo do objęcia ich na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, jeżeli zostaną spełnione warunki określone przepisami ustawy o podatku akcyzowym, z obowiązku podatkowego z tytułu wyprowadzenia olejów smarowych ze składu podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

2.Aby zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy do przemieszczanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli zarówno urząd celny wywozu jak i urząd celny wyprowadzenia znajduje się na terytorium kraju konieczne jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD

 oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Uzasadnienie: Stosownie do treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 (m.in. olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99), warunki, o których mowa w ust. 1 (czyli zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego), mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju.

A zatem, aby zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy do przemieszczanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli zarówno urząd celny wywozu jak i urząd celny wyprowadzenia znajduje się na terytorium kraju konieczne jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

3.Aby zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy do przemieszczanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli urząd celny wyprowadzenia znajduje się poza terytorium kraju wystarczające jest dołączenie do tych olejów dokumentu handlowego.

Uzasadnienie: Stosownie do treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 (m.in. olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99), warunki, o których mowa w ust. 1 (czyli zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego), mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju. Natomiast w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z treści przywołanego wyżej przepisu wynika zatem, że w przypadku przemieszczania na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych. Jednocześnie ustawodawca nie wskazuje w tym, ani w jakim innym przepisie ustawy o podatku akcyzowym jakie są warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku eksportu, jeżeli urząd celny wyprowadzenia znajduje się poza terytorium kraju.

W ocenie Spółki, warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku eksportu, jeżeli urząd celny wyprowadzenia znajduje się poza terytorium kraju, powinny być takie same jak w przypadku przemieszczania olejów smarowych na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Oleje smarowe nie stanowią bowiem wyrobów akcyzowych na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W konsekwencji brak jest możliwości uzyskania raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. W rezultacie zastosowanie powinny znaleźć takie same warunki, jak przy dostawach wewnątrzwspólnotowych tj. dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w dokumencie „Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL/EMCS PL 2”, w którym stwierdzono, że „W przypadku przemieszczeń olejów smarowych i obejmowania ich procedurą wywozu tak, że urząd celny wyprowadzenia znajduje się poza Polską, nie ma możliwości wskazywania w zgłoszeniu wywozowym w ECS w polu 40 jako dokumentu poprzedniego nr ARC. Przemieszczenie takie odbywa się bowiem na podstawie dokumentu handlowego”.

4.Wygaśnięcie ciążącego na Spółce obowiązku podatkowego wobec wysyłanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli zarówno urząd celny wywozu jak i urząd celny wyprowadzenia znajduje się na terytorium kraju należy udokumentować raportem wywozu albo dokumentem zastępującym raport wywozu lub alternatywnym dowodem zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Uzasadnienie: Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia akcyzy jeżeli jest ona związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych jest:

1.zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD,

2.złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 4 tej ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju.

Z kolei, stosownie do treści art. 41 ust. 5 cytowanej ustawy, przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego:

1.raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub

2.raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu, lub

3.alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy

- w części objętej potwierdzeniem.

A zatem, wygaśnięcie ciążącego na Spółce obowiązku podatkowego wobec wysyłanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli zarówno urząd celny wywozu jak i urząd celny wyprowadzenia znajduje się na terytorium kraju należy udokumentować raportem wywozu albo dokumentem zastępującym raport wywozu lub alternatywnym dowodem zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

5.Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy stosowanej wobec wysyłanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 jeżeli urząd celny wyprowadzenia znajduje się poza terytorium kraju może być udokumentowane odesłanym do Spółki (i) dokumentem handlowym podpisanym przez odbiorcę olejów smarowych lub (ii) dokumentem przewozowym (CMR) podpisanym przez odbiorcę tych olejów albo (iii) komunikatem IE 599 z Systemu ECS potwierdzającym wyprowadzenie wyrobów objętych procedurą wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje - w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 (m.in. olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99) - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego (lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

Wnioskodawca wskazuje, że ustawodawca nie opracował w ramach przepisów ustawy o podatku akcyzowym, ani przepisów wykonawczych do tej ustawy urzędowego wzoru dokumentu handlowego, czy też instrukcji posługiwania się takim dokumentem dla celów stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, a tym bardziej dla celów dokumentowania dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w art. 40 ust. 6. Ustawa o podatku akcyzowym w art. 138e nakłada m.in. na podmioty prowadzące skład podatkowy jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Natomiast § 37 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361) określa zakres danych jakie powinna zawierać powyższa ewidencja w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej i przemieszczania ich na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego.

Ewidencja ta powinna zawierać następujące dane:

1.numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów akcyzowych w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej,

2.imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, do którego zostały wysłane wyroby akcyzowe,

3.ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN),

4.datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

W konsekwencji, jeżeli Spółka otrzyma dokument handlowy lub dokument przewozowy (CMR) podpisany przez odbiorcę olejów smarowych albo komunikat IE 599 z Systemu ECS, który potwierdzi ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej, wobec tych olejów zakończy się procedura zawieszenia procedura zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym, zobowiązanie podatkowe nie powstanie i wygaśnie powstały w wyniku wyprowadzenia olejów smarowych ze składu podatkowego obowiązek podatkowy ciążący na Spółce, z chwilą otrzymania przez nią tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe – uznał  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., IBPP4/4513-116/16/EK.

Autor

BiznesFinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@biznesfinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach.

 

W przypadku zainteresowania reklamą zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem agencji marketingowej:

 

reklamodawca@brand.ceo